Visszatérve a Michio Kaku által előadott jövőképre, mely a Kardasev-féle klasszikus futurista világképen alapszik, először is arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a hivatalos természet- és társadalomtudomány mit sem akar tudni a földi civilizációnk évszázadok óta folytatott különösen egyoldalú intellektuális/műszaki fejlődéséről, annak bolygónkra és az emberi tudatra gyakorolt rendkívül káros következményeiről.

Pedig ezt a fejlődési zsákutcát már a 19. század elején érzékelték a romantika nevével jelzett művészeti irányzat képviselői, mikor elborzadva szembesültek a francia (ál)forradalom idején a puszta ész nevében véghezvitt tömeges gyilkosságokkal és vérfürdőkkel.

Azóta az értelmi és érzelmi megismerés útja teljesen eltávolodott egymástól, miközben a Földet markában tartó háttérhatalmi elit egyértelműen az egyoldalú értelmi fejlődést erőlteti mind a mai napig, kezdetben az általános tankötelezettség bevezetésével, majd a tanköteles kor és az iskolapadba kényszerítés abnormálisan hosszú időszakra kitolásának törvényi és/vagy egzisztenciális kikényszerítésével.

És bizonyára nem véletlen, hogy a kardasevi elképzelések időszakában keletkezett az a híres magyar rajzfilmsorozat is, a Mézga család, amely tulajdonképpen a hatvanas évek futurista vágyálmait mutatta be groteszk módon egy 30. századi rokonon keresztül.

A sorozat első részében pedig máris a 30. századi „Új Magyarország” oktatásával szembesülünk, mikor „Köbüki” közli, hogy náluk most olyan iskolarendszer van, amely 80 általánosból és 40 gimnáziumból áll ( vagyis az 1948-ban átvett szovjet iskolarendszer csak laza 10-es szorzóval ), és ő ( Köbüki ) 125 éves, és most készül az érettségire.

Nos, a szövegíró, rímhányó Romhányi is jól ráérzett arra a „zeitgeistre”, arra a korszellemre, amely akkor általános volt, miszerint a társadalmi haladás és fejlődés záloga, ha az ember minél több időt tölt el az iskolapadban és minél magasabb iskolai végzettséget szerez. Hiszen már a hatvanas években látható volt az a tendencia, hogy tömegessé válik a közép- és felsőfokú oktatás.

( Ám azért vált tömegessé, mert a 20. század közepén itt Kelet-Európában is a lakosság 80%-t kitevő parasztságot megfosztották a földjétől és az ő gyerekeik identitás nélküli nincstelenként tömegével özönlöttek be a városokba, ahol nagyrészt alkoholista proletárként vagy panelproliként tengették az életüket már abban az időszakban is. )

Jól látható tehát, hogy a háttérhatalom mind a „szocializmus” nyílt diktatúrájával, mind a „kapitalizmus” gyakorlatilag még aljasabb egzisztenciális kényszerítéseivel + a média tudatmanipulációi révén az embereket tömegesen kényszerítette, hogy egyre hosszabb időt töltsenek el az iskolapadban, amivel először is közép- és felsőfokú végzettség értéktelenedett el, majd az ezáltal fellépő általános munkanélküliség révén a maga az ember is, mint biológiai lény, fölöslegessé vált - az 500 millióra redukálás programja tehát már nagyon régen tart!

Ugyanakkor itt végre az elit rendkívül ravasz tudatmanipulációit is tetten érhetjük, mikor a futurista elképzeléseit propagálja. Mert

1. az általa felvázolt jövő ( amit az egész emberiség nevében fogalmaz meg ) csak egy kiváltságos kasztnak szól, vagyis elhallgatja, hogy

2. az emberiség több, mint a 90%-a éppen azért áll teljes egzisztenciális ellehetetlenedés szélén, mely önmagában is számtalan pszichoszomatikus betegség forrása, mert még utolsó pillanatig teljesíti az elit „boldogabb jövőre” hivatkozó programjait ( egyre hosszabb időszakra kinyújtott gyermekoktatás, élethosszig tartó tanulás, posztgraduális képzések, miközben a valódi tudást képviselő alternatív kutatókat üldözik stb… ), aminek pozitív hozadékából az emberiség nagy része eleve ki van zárva!

3. Akik pedig megmaradnak, tökéletesen agymosott klónok lesznek az elit kezében - íme ez az I. típusú társadalom igazi megvalósulásának a forgatókönyve, melyre Michio Kaku számításai szerint már alig 100 évet kell várnunk!

És mint ennek a japán-amerikainak a mondandójából kitűnik, már alig várja azt a pillanatot, hogy a mi 0,7-es szintű primitív társadalmunk felküzdje magát az 1.-ig…

Ez azonban a lélek, a lélek által tudatos lét teljes halálát jelentené!

Figyeljünk csak, mit mondott ezzel kapcsolatban még 1953-ban egy ganimédeszi testvércivilizációból jött földönkívüli Dino Kraspedonnak:

Szerinte a földi emberiség Midas király ellentéte, aki mindent arannyá változtatott, amihez csak hozzáért. Az emberiség viszont minden Isten által neki ajándékozott aranyat szennyé alakítja, ami beteríti a Földet.

Azonban nem az anyagi haladás a varázsige, ami vizet fakaszt a sziklából. Semmi világi tulajdon, semmi tudomány nem képes az embert boldoggá tenni. Az állatoknak egyik sincs, mégis boldogok, úgy, ahogy Isten megteremtette őket. „Az igazi emberi boldogság annak az értése, hogy Isten akarata az, hogy az embernek arany a sorsa, ha meghajol a Teremtés törvényei előtt és gyakorolja a felebaráti szeretetet. Ugyan mi haszna van bármely tulajdonnak vagy tudásnak, a természet erői fölötti bármely hatalomnak, ha az ember nem ura a saját szívének. Sok tudós helyezte már magát a világ fölé, érezte úgy arroganciájában, hogy a többi ember fölött áll. Mégis meghaltak, elméleteiket pedig megdöntötték. És ma már csak úgy emlékeznek az emberek rájuk, hogy olyanok voltak, akik azt gondolták, hogy mindent tudnak, miközben saját magukat sem ismerték.”

„Lelki boldogulásotokat ne a tudományban keressétek. Mert ha az által spirituális haladást lennétek képesek elérni a helytelen irányban, már régen a pokolban lennétek. Tudományos tudás birtoklásának nincs jelentősége.”

 

( A teljes cikk : https://www.spiritufo.ditro.hu/valodi-ufo-kutatas/pozitiv-kontakta-kapcsolatok/144-kapcsolat-a-ganimedeszi-civilizacioval-dino-kraspedon )

 

Erről van szó!

A lelki tudás, mivel a szívből ered, pontosan az ellentéte a steril elméből származó tudományos tudásnak, mely önmagában mindig is a pokolba vezető út egyik legalapvetőbb eszköze volt!

( A világirodalomban ez a tudatfejlődési probléma pl. Goethe Faustjától, Madách Ember tragédiáján át egészen Bulgakov Mester és Margaritáig vagy Hermann Hesse Üveggyöngyjátékáig folyamatosan megjelenik. )

Azonban félreértés ne essék! Az emberi észtudat egy isteni adomány, ha helyesen használják, ha önként a lélek, a Krisztus-tudat szolgájává válik.

Ellenben ha az ész önállósítja magát, ha önmagát tartja a teremtés koronájának, akkor pont azt a világot kapjuk, amelyben jelenleg is élünk, sőt, mint valami elszabadult hajóágyú, ha külsőleg nem avatkoznak be, végül az egész bolygói életet meg fogja semmisíteni - mely pont akkor fog bekövetkezni, mikor az ilyen észalapú civilizáció a kardasevi rendszer szerint eléri az I. szintet!

A galaktikus múltunk számtalan negatív példával szolgált ezzel kapcsolatban - és ez a szerencsénk! Mármint abból a szempontból, hogy jelenleg már rendelkezünk bizonyos információkkal a galaktikus történelemről, és lassan könyvtárnyi dokumentum gyűlik össze a földönkívüli forrásból származó ezen anyagokból.

Ez az újra felfedezett tudás ugyanis azért fontos, mivel addig az emberiség még elméletileg sem képes értelmes választ adni a jelenlegi civilizációs válságának a kihívásaira - sőt, még fel sem képes ismerni, hogy milyen kétségbeejtő helyzetben van! -, ha nem emlékszik az eredeti galaktikus történelmére, és nem vonja le ebből a tanulságokat!

Mert aki nem tanul a múltból, azt megbünteti a jövő - különösen akkor, ha már nem is emlékszik az eredeti történelmére!

Jó példa erre a szürkék története, akik a hatvanas évektől kezdve a negatív ufókutatás kedvenc fajává nőtték ki magukat.

Mégis hogyan lehetséges, hogy egy ilyen kozmoszban jelentéktelen klón-faj immár fél évszázad óta mind keleten, mind nyugaton szinte egyet jelent a földönkívüliekkel???

( Pl. Sós Tibor tévés-ufókutató negyedszázad óta a Szeged környéki tanyákon más fajt, mint szürkéket, nem is igen talál! )

Azért, kedves Barátaink, mert a puszta elméből élő elit, és az egzisztenciális okokból a modern elmeközpontú világnak behódoló számtalan értelmiségi önmaga jövőjét látja bennük - ez az igazság!

Ezért vonzza tudatalatt őket annyira ez a faj! Ezért látjuk e kicsiny klónok ábrázolásait mindenütt, ahol egyáltalán a földönkívüli téma felmerül!

A szürkékkel kapcsolatban pedig a galaktikus “jövő emlékei” ott kezdődnek, hogy a 37 fényévnyire lévő kettős csillagrendszerük egyik bolygóján, ahol eredetileg laktak, kb. 1 millió évvel ezelőtt atomháború tört ki. Ekkor a szürkék ősei még egyáltalán nem voltak szürkék, hanem inkább egy átlagosan magas humanoidszerű fajt képviselt, bizonyos reptilián beütéssel, de külsőleg nagyjából úgy néztek ki, mint a mai földi emberek.

Ám amikor az anyagbolygójuk felszínét teljesen elpusztította az atomháború és beköszöntött a nukleáris tél, a maradék csekély számú túlélő genetikailag már mutáns formában a bolygója felszíne alá költözött. Itt majd egy millió évet eltöltve nem csak fajilag degenerálódtak tovább ( pl. ezalatt alakult ki az éjjel is jól látó jellegzetes nagy szemük ) és testileg csökevényesedtek el, hanem áttértek a steril elmealapú életre, ami miatt a szaporodási képességüket teljesen elveszítették, miközben kialakítottak egy műszakilag jól működő, felszínalatti klón-civilizációt.

Mégis történt náluk egy fontos esemény e bolygóalatti világban eltöltött időszakban, mely alapvetően felrázta őket: a központi szuperszámítógépük egyszer csak közölte velük, hogy már nem rendelkeznek érzelemmel ( vagyis az érzelemtestükkel teljesen megszakították a kapcsolatot ), ezért a szaporodási képességüket is nem sokára el fogják veszteni és csak klónozással tudnak szaporodni, de avval sem sokáig, így hamarosan teljesen ki fognak pusztulni.

A számítógépük ezért azt javasolta nekik, hogy indítsanak felfedező csapatokat a kozmoszba, és keressenek olyan bolygókat és rajtuk olyan DNS-állománnyal rendelkező fajokat, akikkel genetikailag keveredve újra megtapasztalhatnák az érzelmeket.

Így néhány tízezer évvel ezelőtt a szürkék a mi Naprendszerünkbe is eljutottak, ahol a különböző holdakon megfigyelő és kutatóbázisokat rendeztek be ( ezt egyébként minden pozitív és negatív faj rutinszerűen csinálja, ha egy csillagrendszert hosszabb ideig tanulmányozni akar ).

Mikor pedig a földi emberiség tudati színvonala a 17-18. századtól kezdve egyre inkább konvergálni kezdett a szürkékhez, mit ad Isten, azonnal megjelentek űrhajóikkal a Föld körzetében is, és genetikai kutatócsapataik jelentették, hogy itt megszerezhetik a túlélésük zálogát jelentő szaporítóanyagot.

Ám addig a galaktikus törvények szerint nem kaphattak engedélyt a genetikai célú emberrablásokra ( a galaktikus törvények olyan erősek és egyetemesek, hogy még a negatív fajok is kénytelenek ezt legtöbbször betartani, ha nem akarnak háborút más fajokkal ), míg a földi háttérhatalmi elit 1947 után meg nem kötötte a titkos megállapodást a szürkékkel, miszerint egy limitált mennyiségben a szürkék elrabolhatnak földi embereket genetikai kísérletezés céljából, ha cserébe a szürkék átadnak valami lényegeset a fejlett technológiájukból.

Nos, a következmények jól ismertek, mind az elrablások, mind az átadott titkos technológia területén, mivel a nyolcvanas évek vége óta számos dokumentum látott napvilágot, a titkos kormányiratok és a bennfentes katonatisztek kiszivárogtatásától kezdve a regressziós hipnózisban előhívott esetek ezrein át egészen Bob Lazar 51-es körzetes ufó-történetéig.

Ám e látszatra roppant izgalmas események mögött, kedves Barátaink, még mindig a galaktikus régmúlt romjainak energiái vannak, amelyre egy szellemi kereső is legtöbbször automatikusan reagál, annyira nem tud ellenállni a solar plexusából előtörő izgatott vágynak, hogy megismerje a titkokat - mármint azokat a titkokat, amely mögött természetesen egyre újabb és újabb titkok ( valójában rémségek ) rejlenek, ami végül az igazságkereső számára egy olyan lefelé húzó sötét örvénnyé fog válni, amelynél törvényszerű lesz a negatív lényekkel való testi kapcsolat is!

Éppen ezért: jó lenne, ha már felébrednénk! Mert ennek az X-aktás szürkületi zónának ( a név önmagáért beszél! ) az energiáit vetik be nagyon tudatosan Magyarországon is olyan jelképek és mágikus felhívások használatával, melyeket negyedszázad óta szinte minden ufós könyv, ufós újság, ufós videó, ufós előadás stb. tartalmaz - éppen a szerzők szellemi törvények iránti teljes tudatlansága miatt!

( Csak egy példa: nézzenek csak bele egy pillanatra 2014. márciusi Ufómagazinba, nem csak a negatív fajokról hemzsegő szokásos cikkek, képek, ábrázolások miatt, hanem pl. a belső címoldalon jelenlévő hiper-feketemágikus tudatbefolyásolás okán is: a márciusi ufó-kongresszus előadásainak az időpontjai mögött egy szürkének az óriási fekete szeme jelenik meg! - Tehát a legarcátlanabbul alkalmazzák a szem képét, mint legmágikusabb eszközt, mint a lélekminőség kifejezésének az esszenciáját arra, hogy a sok ufós téma iránt érdeklődő naiv kereső már az útja elején leragadjon a negatív fajoknál - figyelem: ezeknek a fajoknak különösen erős telepatikus képességeik vannak! - és azok tudatbefolyásolásainak az áldozatai legyenek! )

Most pedig, miután már egy kis bepillantást nyertünk egy bizonyos földönkívüli faj zsákutcás fejlődési irányába, vizsgáljuk tovább, mit is mond Michio Kaku a kardasevi rendszerről.

 

Az egész rendszer/felosztás természetesen már az alapjában ott hibádzik, hogy különböző fejlődési szinteket egy civilizáció által lenyúlt kozmikus energia nagyságának a függvényeként érzelmezi!

Ám a rejtett szándékot és az elit ezzel összefüggő futurista-globalista vágyálmait nagyon is értjük! Mivel az egész koncepció nem más, mint a galaktikus régmúlt terméke, egy rég lejárt tudati program sokadik “remake”-je, messze-messze egy távoli galaxisból… Abból az időszakból, mikor a drakonidák még a mi galaxisunkat is uralták.

És ezzel kapcsolatban még felhívnánk a figyelmet arra a fontos ( de mai napig elhallgatott ) tényre is, hogy valójában az elit jövőre vonatkozó vágyait/terveit már a harmincas-negyvenes évektől kezdve a nemzetközi szinten is futtatott sci-fi írók foglalták bele a regényeikbe!

Tehát azok a 70-80 éves klisék, melyeket akkor a sci-fi regényekben lefektettek, nagyon tudatosan megjelent a tudományos futurista jóslatok mögöttes gondolataként is már az ötvenes évektől kezdve, azt sugallva, hogy a tudomány töretlen fejlődése végül is eljuttatja a földi társadalmat egy olyan izgalmas sci-fi-korszakba, melyet nem sokkal korábban a sci-fi szerzők kozmikus vadnyugati romantikaként már megénekeltek!

( pl. a földi civilizáció mindig gyarmatosítóként lép fel a galaxisban; az egész földi társadalom és főleg az űrben kalandozó felfedező csapatok a földi katonai hierarchia alapján szerveződnek; a szereplők nevei mindig valami angol-latin hibridnevek; náluk fejlettebb földönkívüli fajjal nem találkoznak; az alkalmazott űrtechnika még nyomokban sem hasonlít az ufóhoz; folyamatos fenyegetettségérzés, hogy ha nem teljesítik a küldetésüket, akkor kipusztulnak; a főhősök, mind, életkorban, mind kinézetben, mind képességeikben az amerikai bulvármagazin-ideált követik stb. )

Azonban ki kell jelentenünk, hogy hál’ Istennek a kardasevi-Carl Sagani-Michio Kakui futurista vágyálmok már nem teljesülhetnek még az I-es szint elérésével sem, mivel csak egyszer történhetett meg, hogy a negatív drakonida erők megszállhatták a galaxisunkat, tönkretéve nagyrészt a mi csillagrendszerünket is.

( Ébredjünk fel: a mostani 3D-s Naprendszerünk minden bolygójának és holdjának a felszíne gyakorlatilag élő múzeuma az egykori galaktikus háborúknak! )

A Naprendszerünk 5. bolygója, a Maldek felrobbanása után azonban betelt a pohár, és az Egyetemes Fény Közössége azzal a kéréssel fordult a Teremtőhöz, hogy bizonyos korlátokat lehessen szabni a szabad akaratnak a mi univerzumunkban, ami azt jelenti, hogy érvényben marad ugyan a be nem avatkozás elve, de csak addig, amíg egy adott civilizáció tömegpusztító fegyvereket globálisan nem akar bevetni - és mivel a Teremtő erre megadta az engedélyt, ez a bevezetett korlátozás mentette meg a Földet is 1945-től, hiába is próbálta/próbálja az elit azóta is folyamatosan kirobbantani a 3. világháborút!

A régi galaktikus hódító erőknek tehát már befellegezett! De a régi galaktikus technológiáknak is, melyekkel egy egész bolygó erőforrásait lehetett lenyúlni.

Éppen ezért amit Michio Kakuék elég gyerekes módon II-es vagy III-as típusú civilizáció erőforrásainak gondolnak, azokhoz még a negatív fajok sem tudtak igazán hozzáférni, mivel a csillagok nemcsak dimenziókapuk, hanem magasztos fénylények életterülete is, melyek most már abszolút védve vannak, pusztán dimenzionális okokból is a negatív befolyásoktól.

Így ez a kardasevi elképzelés sem más ( a sci-fis techno-sötétség hű örököseként ), mint egy fokról fokra növekvő gigantikus, nem-humanoid tudatú kozmikus szörnynek a rákos daganatszerű növekedése a kozmoszban.

Ugyanakkor érdekes még megfigyelni, hogy Michio Kaku milyen magától értetődő természetességgel magyarázza, hogy a mi jelenlegi euro-amerikai globális kultúránk tulajdonképpen bevezetője ennek az eljövendő kozmikus horror-civilizációnak!

Nos igen, bizonyos szempontból valóban igaza van: az angol-francia-orosz álforradalmak óta minden lényeges történelmi esemény továbbtaszította az emberiséget egy nem-humanoid jellegű klóntársadalom kialakulása felé, olyannyira, hogy pl. ma már minden ember természetesnek veszi, hogy a napi/éves életritmusa sem a természet járását követi, hanem egy fiktív matematikai időt, mint egy robot - ahogy ezt a sci-fi írók már oly régen, mint kívánni való célt, megénekelték!

Mégis miben áll a lényeges különbség az elit materialista-globalista jövőképe és a Fény Galaktikus Szövetségének lélekmegszabadító szándéka között?

Abban, hogy a Fény testvéri közössége

1. az egész emberiséget meg akarja menteni, mégpedig

2. az eredeti Isteni Terv szerinti paradicsomi élet helyreállításával, ami lehetővé teszi, hogy

3. az emberi tudat az eredeti fejlődési vonalára visszaálljon és egyre magasabb, egyre átfogóbb tudati szintekre jusson el.

Így alapvetően két fejlődési vonalat láthatunk az utóbbi néhány millió évben a mi univerzumunkban: egy eldegenerálódó, visszafejlődő civilizációs menetet, mely a negatív földönkívüli fajok sajátja, és egy valóban pozitív fejlődést, mely nem a birtokban, nem a lenyúlt energia nagyságban méri önmaga gyarapodását, hanem az elért tudati fokozatának a minőségében!

A pozitív civilizációk tagjai ezért már az alapoktatás keretében megkapják azokat a tudati fejlődéshez szükséges kulcsokat, melyek pl. egyértelműen meghatározzák a kozmikus küldetésre induló földönkívüli testvéreknek is ( egy magasan fejlett társadalom tagja általában több időt tölt a kozmoszban a fényhajókon, mint az anyagbolygóján ), hogy az adott csillagrendszerben vagy az adott bolygón milyen tudati fejlődési szint uralkodik.

Ezeket a kódokat kapta meg egykor a magyar UFO-kutatás egyik legnagyobb alakja és mártírja, Izsáky László is:

 

 

Itt a kilencszintű kozmikus tudatfejlődési fokozatok rendszerét láthatjuk, mely bemutatja a Teremtő tervét, ahogy minden emberi élethullám fejlődése az ősemberi primitív állapottól a Kozmikus Krisztus-tudatig, mint egyetlen valóban értelmes cél eléréséig tart!

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...